ZigaForm version 5.7.6

Kesätyöntekijöiden keräilyteho kolminkertaistuu täsmällisen sijaintitiedon avulla

Kesätyöntekijöiden keräilyteho kolminkertaistuu täsmällisen sijaintitiedon avulla

Halton Marinella tehdyssä testissä keräilyteho kolminkertaistui kahden kesätyöntekijän välillä, kun osien sijainnit olivat annettu täsmällisenä sijaintitietona.

Diagrammi 1. Keräilyyn kulunut aika kolmelta testihenkilöltä

Tutkimuksessa huomattiin, että lähes kolmannes konepajateollisuuden yrityksistä merkitsee nimikkeiden sijainnit korkeintaan osaston tarkkuudella. Halton Marinella testattiin 12.2.2020 sijaintitarkkuuden vaikutusta keräilytehokkuuteen. 

Teollisuusyritysten ongelmakohdat varastonhallinnassa -tutkimuksessa (Nurminen, 2020) todetaan: 

lähes kolmannes konepajateollisuuden yrityksistä merkitsee nimikkeiden sijainnit korkeintaan osaston tarkkuudella

Kaikkein yleisintä epätarkkuus sijaintitiedoissa oli keskisuurissa konepajoissa. Esimerkiksi 101–250 hengen kokoisissa konepajateollisuuden yrityksistä jopa 2/3 yrityksistä merkitsee osien sijainnit korkeintaan osaston tarkkuudella. 

Halton Marinella toteutettiin testi, jonka tarkoituksena oli hahmotella, kuinka hankalaa on keräillä osia tilanteissa, joissa nimikkeille ei ole annettu tarkkaa sijaintitietoa.  Testissä kuvataan kyseistä tilannetta antamalla toiselle keräilijälle sijaintitiedoksi ainoastaan osasto, jolla nimike sijaitsee. Normaalitilanteessa Halton Marinella on käytössä tarkat sijaintitiedot ja testissä toinen keräilijä keräilikin nimikkeet tavanomaisten sijaintitiedon avulla. 

Halton Marinella testattiin kolmea erilaista keräilytapaa ja niihin kuluvaa aikaa. Keräilijöinä toimivat yksi Marinen vakityöntekijöistä, yksi talon ulkopuolinen henkilö sekä vasta lyhyen aikaa talossa ollut työntekijä. 

Talon ulkopuolinen henkilö sekä talossa lyhyen aikaa ollut henkilö eivät tunteneet testiympäristön nimikkeitä tai niiden sijainteja entuudestaan. Testissä heidät on nimetty  Kesätyöntekijä 1:ksi ja Kesätyöntekijä 2:ksi.  Keräilijät keräilivät jokainen 30 nimikettä. Keräiltävät nimikkeet kuuluivat pääsääntöisesti kolmeen säännöllisesti keräiltävään pakettiin. Tästä syystä nimikkeet olivat logistisista syistä pääsääntöisesti lähellä toisiaan.

Testi osoitti että keräilyn tehokkuudelle on erittäin tärkeää, että keräiltävien nimikkeiden tarkka sijainti voidaan tarkistaa  

Keräilyyn osallistui 1 vakityöntekijä, joka on työskennellyt vuosia kyseisellä osastolla. Kyseinen henkilö tuntee osastolla olevat nimikkeet ja niiden sijainnit erittäin hyvin. Lisäksi testattiin kahden kesätyöntekijän toimintaa, jotka toinen ja kolmas testiin osallistuva henkilö eivät tunteneet millään tavalla osaston nimikkeitä eivätkä niiden sijainteja. 

Testissä käytetyllä osastolla on yhteensä 12 hyllyä, joissa yhteensä noin 500 lavapaikkaa/sijaintia. Tarkasteltavalla osastolla on myös noin 500 nimikettä.

Mikä oli lopputulos?

  • Kesätyöntekijä 1:llä aikaa kului tarkan sijaintiedon avulla 17 minuuttia
  • Kesätyöntekijä 2:lla aikaa kului 46 minuuttia ilman tarkkaa sijaintitietoa. 
  • Kesätyöntekijä 2:lta jäi lisäksi kokonaan 2 nimikettä löytämättä
  • Diagrammista 1 nähdään, että Kesätyöntekijä 1 käytti keräilyyn lähes 3 kertaa enemmän aikaa kuin vakityöntekijä. 
  • Kesätyöntekijä 2 sen sijaan käytti aikaa 8 kertaa enemmän kuin vakityöntekijä ja lisäksi 2 nimikettä jäi kokonaan löytymättä.  
  • Vakityöntekijällä keräilyyn kului aikaa 6 minuuttia ja hän löysi kaikki keräiltävät nimikkeet.

Keräily 1, vakityöntekijä

Vakityöntekijä keräilee kaikki 30 nimikettä 6 minuutissa. Henkilöllä oli käytössään lista, jossa keräiltävät nimikkeet olivat. Nimikkeiden sijainteja ei ole listaan merkitty millään tarkkuudella.

Kuva 1. Vakityöntekijä keräilee osia

 

Keräily 2, kesätyöntekijä 1 tarkalla sijaintitiedolla ja Osienpaikannusohjelma OPO:n avulla

Kesätyöntekijä 1, joka ei tunne osastoa entuudestaan, sai käyttää testissä Osienpaikannusohjelman visuaalista keräilyä hyväkseen. OPO:ssa nimikkeen sijainti näkyy sekä tarkkana lavakoodina että visuaalisesti Layout ja Hyllykkönäkymissä. Henkilöltä kului 30 nimikkeen keräämiseen 17 minuuttia.

Kuva 2. Kesätyöntekijä 1 keräilee osia tarkan sijaintiedon perusteella

 

Kuva 3. Nimikkeen tarkka sijainti nähtiin testissä myös visuaalisessa muodossa Osienpaikannusohjelmassa

 

Keräily 3

Kesätyöntekijä 2, joka ei myöskään tunne osastoa entuudestaan, saa käyttöönsä saman keräilylistan kuin vakityöntekijä. Listalla näkyy keräiltävät nimikkeet ja niiden kuvaukset, mutta ei sijaintia. Kesätyöntekijä 2:lta kului 28 nimikkeen keräilyyn yhteensä 46 minuuttia. 2 nimikettä jäi siis kokonaan löytymättä tuossa ajassa. Testi lopetettiin tähän, jotta työaikaa ei kuluisi liikaa hukkaan tämän testin vuoksi. Kyseisellä henkilöllä oli 25 minuutin keräilyn jälkeen 4 nimikettä löytymättä ja 35 minuutin kohdalla 2 nimikettä löytymättä. Tässä vaiheessa keräilijä totesi, ”ettei tule todennäköisesti toista nimikettä löytämäänkään”. Toinen kommentti oli, että ”samankaltaisia osia löytyi kyllä, mutta ei oikeita”. Molemmat kommentit pitivät myös paikkansa eikä keräilijä löytänyt kyseisiä nimikkeitä testiin käytettävän ajan puitteissa.

 

Keräilytehokkuus lähes kolminkertaistuu ja keräilyvarmuus paranee tarkan sijaintitiedon avulla

Johtopäätökset testistä

Tehtyä testiä ei voida pitää tilastollisesti millään tavalla pätevänä, mutta suuntaa antavana kylläkin. Testi oli ensimmäinen noin 30 testin tavoitteesta. Vasta riittävä otanta antaa riittävän varmoja tuloksia suuremmille johtopäätöksille. Seuraavat johtopäätökset ovat kuitenkin tästä ensimmäisestä testistä tehtävissä:

Mikäli keräilijä tuntee nimikkeet ja niiden sijainnit, on hänen hyvin nopea keräillä nimikkeitä ilman tarkkaa sijaintitietoa taikka ohjelmiston apua. Testin nimikkeet kuuluivat lisäksi säännöllisesti keräiltäviin paketteihin, joten sekin lisäsi keräilyn nopeutta.

Mikäli keräilijä ei tunne osaston nimikkeitä eikä niiden sijainteja entuudestaan, keräilytehokkuus lähes kolminkertaistuu, kun keräilylistan apuna on nimikkeen tarkka sijainti määritettynä. Keräilyvarmuus oli myös parempi tarkan sijaintitiedon avulla kuin ilman, sillä Keräilyssä 3 jäi kokonaan 2 nimikettä löytämättä.

Tarkastellessa kesätyöntekijöiden toimintaa keräilijöinä:

 • Tarkan sijainnin määrittäminen nimikkeille ja lisäksi visuaalisen sijaintikartan hyväksikäyttö Osienpaikannusohjelmassa tehostaa lähes kolminkertaisesti keräilyä verrattuna siihen, ettei tarkkaa sijaintia ole määritetty ollenkaan.
 • Lisäksi keräilyssä syntyvät puutteet minimoituu tarkkojen sijaintien avulla.

 

Huomattavaa on myös Halton Marinella käytetyt tarkat merkinnät sekä sijainneissa että sijainneissa olevilla nimikkeillä. Jo pelkästään niiden huolellinen merkitseminen johtaa koko osaston toiminnan tehostumiseen, sillä osaston koko inventaario on selkeästi merkittynä ja hallittavissa. Keräilijät pystyvät aina varmistamaan onko edessä oleva osa keräilylistan nimike vai ei.

 

Tarkastellessa testin tulosta työvaiheiden seurannan kannalta tuotantoympäristössä:

Mikäli konepajayritys valmistaa tuotteita, joilla on useita työvaiheita ja jatkuvasti vaihtuvat tuotantoerät, ei nimikkeillä voi olla tämän testin tapaisia vakiosijainteja. Tällöin tuotantoerät vaihtavat nopealla syklillä sijaintia paikasta ja työvaiheesta toiseen. Tällöin tilanne vastaa tässä testissä kesätyöntekijöiden toimintaa, sillä keräiltävät nimikkeet eivät ole kenellekään ennestään tuttuja. Mikäli eri työvaiheissa olevia nimikkeitä/tuotantoeriä halutaan tarkasti seurata, on niille annettava aina sijainnin muuttuessa uusi tarkka sijainti. Muuten tiettyjen tuotantoerien keräily vastaa hyvin paljon kesätyöntekijöiden 1 ja 2 välistä suhdetta keräilyn tehokkuudessa.

Testin aikana huomattiin myös selkeitä

kehitysideoita Osienpaikannusohjelmaan keräilyn nopeuttamiseksi:

 1. Keräilylistan nimikkeiden hyllykohtainen visuaalinen näkyminen samanaikaisesti
 2. Nimikkeiden keräilyn kuittaaminen kaikille samasta hyllystä keräiltäville nimikkeille samanaikaisesti
 3. Keräilylistan automaattinen järjestys logistisesti eteneväksi sekä Layoutissa että hyllykkönäkymässä

Osienpaikannusohjelmalla suurin osa keräilyyn käytetystä ajasta kului keräilylistan keräiltyjen nimikkeiden kuittaamiseen sekä Layout ja hyllykkönäkymien väliseen hyppelyyn. Kun yllämainitut kohdat saadaan korjattua tai kehitettyä paremmiksi, voidaan Osienpaikannusohjelmalla nimikkeiden keräilyyn kulunut aika varmasti lähes puolittaa.

Lisäksi:

Testissä ei otettu huomioon korkealla hyllyissä olevia nimikkeitä. Kaikki keräiltävät nimikkeet olivat siis maksimissaan keräilijän silmien korkeudella, jotta nimikkeen merkinnän pystyi näkemään selkeästi.

Kuva 4. Kuvassa yksi osaston 12 hyllyköstä.

 

Tässä testissä tarkka sijainti nähtiin myös visuaalisesti sijaintikartassa Osienpaikannusohjelmassa. Nimikkeen oikea hylly näkyy Layoutissa(Kuva 5) ja tarkka lavapaikka hyllykkönäkymässä(Kuva 6):

Kuva 5. Oikea hylly Layoutissa Osienpaikannusohjelmassa

 

Kuva 6. Tarkka lavapaikka hyllykkönäkymässä Osienpaikannusohjelmassa

 

 

Kuinka tarkasti olette määrittäneet osienne sijainnit?

Kuinka nopeasti löydätte keräilyssä olevat osat ja mikä on keräilyvarmuus yrityksessänne?

Anssi Nurminen

045 787 431 31

Perustaja, Myynti- ja kehityspäällikkö

Muhkia Oy

 

Lähteet:

Nurminen, A. 2020. Teollisuusyritysten ongelmakohdat varastonhallinnassa.

Linkki:  Teollisuusyritysten ongelmakohdat varastonhallinnassa

 

Linkki Halton Marinen sivuille:

Halton Marine